תחנת תדלוק ומבנה מסחרי בני ברק

תב"ע, תכנון להיתר ולביצוע